;

Medezeggenschap clienten

Medezeggenschap: meedenken, meebeslissen, meedoen

Als cliënt of cliëntvertegenwoordiger kun je meepraten over het beleid van Leekerweide en WilgaerdenLeekerweideGroep als geheel.
Jouw mening doet er toe. Want hoe wij onze diensten organiseren en onze begeleiding vormgeven, heeft directe gevolgen voor jouw leven. Het spreekt dan ook vanzelf dat jij meepraat over onderwerpen als wonen, werken, ons budget en onze financiën, onze plannen en de toekomst van onze organisatie.We doen dat op verschillende manieren en op verschillende plaatsen.
De medezeggenschapsraden in de woningen en op de werkplekken praten met elkaar over zaken daar. Zijn er kwesties of vragen die verder gaan dan de woning of werkplek, dan worden die doorgespeeld aan de Cliëntenraad. Zij bespreken zaken die alle cliënten uit de hele organisatie raken.

De Cliëntenraad

Wat is de cliëntenraad?

De raad behartigt de belangen van alle cliënten. De raad zorgt ervoor dat de organisatie beter weet wat cliënten willen. En de Cliëntenraad praat mee over de koers die de organisatie vaart. Zij adviseert en beslist mee. De zaken waarover de raad advies uit kan en moet brengen zijn vastgelegd in een reglement. Hierin is de Cliëntenraad vergelijkbaar in functie met de Ondernemingsraad.

Waarover praat de cliëntenraad?

De onderwerpen die aan bod komen in de raad zijn heel verschillend. Het varieert van begrotingsbesprekingen, verhuizingen, voeding, beleid van WLGroep, ontwikkeling van nieuwe diensten, toekomstplannen van de organisatie en hetgeen door de leden zelf wordt ingebracht.

Wat doen de leden?

De leden van de raad moeten zelfstandig over een onderwerp nadenken. Maar samen, als raad, moeten ze een advies uitbrengen dat verder gaat dan individuele meningen of belangen. Want de raad is er voor alle cliënten. Voor cliënten die nu nog thuiswonend zijn, zelfstandig wonen of 24-uurszorg via het label Leekerweide verkrijgen.

Vergaderingen
De raad vergadert zes maal per jaar met de directie. Daarnaast heeft de raad ook onderling overleg. In praktijk komt het neer op één vergadering per maand, op dinsdagavond. Er kunnen deskundigen of  belanghebbenden worden uitgenodigd om een bepaald onderwerp toe te lichten. De cliënten in de raad worden ondersteund door een begeleider, die de vergaderingen met hen voorbereidt.

Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De Cliëntenraad vergadert volgens een onderwerpencyclus, waarbij uiteraard actuele punten aan de agenda toegevoegd worden. Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Zowel de medezeggenschapsraden als de Cliëntenraad kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De leden kunnen ook zelf onderwerpen die zij belangrijk vinden aan de orde stellen.

De adviezen die gegeven worden, proberen we zo veel mogelijk uit te voeren. Alle adviezen en opmerkingen voor ons waardevol. We gebruiken ze om ons werk nog beter te doen, onze ondersteuning nog verder te verbeteren en zo het wonen en werken bij onze organisatie nog prettiger te maken.

Wie zitten er in de Cliëntenraad
In de raad zitten ouders, vertegenwoordigers en cliënten. De ouders en vertegenwoordigers dienen via een cliënt verbonden te zijn met Leekerweide.`Wil jij in contact komen met de clientenraad dan kan dat via clientenraad@leekerweide.nl